top of page

מפגש 1: היכרות + טכנולוגיות למידה (עידן אלמוג) - מערך מפגש

מפגש 2: מותה של ההרצאה הפרונטאלית: (ד"ר דובי וייס) - מערך מפגש

מפגש 3: תרבות המבחנים הסטנדרטיים ושיטות הערכה חלופיות (ממי נאמן) - מערך מפגש

מפגש 4: כוחה של השיתופיות בלמידה (מייקל שורפ) - מערך מפגש

מפגש 5: "שיבושים" בסביבה לימודית (פרופ' מל רוזנברג וד"ר אלון עמית) - מערך מפגש

מפגש 6: השלמת מושגים בעולם הלמידה, סיכום הדיונים (עידן אלמוג)

מפגש 7: סיכום והצגת חזון הקבוצה (עידן אלמוג)

מפגשי קבוצת החשיבה בנושא אקדמיית העתיד

bottom of page