top of page
Ask an Expert

בעמוד זה תמצאו סרטוני מבוא העוסקים בבניית והעברת קורס מקוון, שהוקלטו עבורכם ע"י צוות היחידה לחדשנות בהוראה.

הסרטונים מיועדים למרצים המעוניינים ללמוד באופן עצמאי, או כחומר רקע לקראת פגישת ייעוץ אישית עם צוות היחידה.

סרטוני מבוא (טעימות) למרצה המקוון

שימוש בבוחן מקוון ככלי לוידוא למידה

שימוש בסרטונים אינטראקטיביים בכדי לעודד צפייה פעילה

שימוש בכלים המעודדים אינטראקציה במהלך מפגש סינכרוני

הקלטת סרטונים לימודיים קצרים באופן עצמאי

bottom of page